Projektovanie

Úvod Projektovanie

Všetky nami dodávané projekty budov vychádzajú z predstáv a požiadaviek našich klientov v spolupráci s našimi špičkovými architektmi. Spracované finálne projekty slúžia pre účel územného rozhodnutia, stavebného povolenia a pre potreby samotnej realizácie budovy. 

 

Projekty sú vždy vypracované v súlade so stavebným zákonom a platnými slovenskými technickými normami STN vo viacerých vyhotoveniach v tlačenej podobe a v prípade potreby dodávané aj v elektronickej verzii. 

 

Čo je obsahom projektovej dokumentácie?

Projektová dokumentácia pozostáva z viacerých častí a to:

 1. projekt architektúry
 2. projekt statiky
 3. projekt ústredného kúrenia
 4. projekt zdravotechniky
 5. projekt elektroništalácie
 6. projekt domového plynovodu
 7. projekt protipožiarneho zabezpečenia budovy

 

Projekt architektúry

Projekt architektúry obsahuje:

 

 • sprievodnú správu
 • technickú správu
 • výkresy v mierke 1:50
 • základy budovy
 • pôdorysy podlaží
 • rezy budovy
 • krov a výkaz reziva
 • pohľady v mierke 1:100
 • výpisy prvkov – okien, dverí, podláh, strešných vrstiev, reziva a strešnej krytiny, komína a stavebného materiálu

 

Projekt statiky

Projekt statiky obsahuje:

 

 • technickú správu
 • výkresy v mierke 1:50
 • výkresy skladby stropov
 • výkresy tvaru stropných dosiek
 • výkresy vencov a prekladov
 • výkresy schodiska
 • výkazy výstuže a prefabrikovaných prvkov
 • statický výpočet

 

Projekt ústredného kúrenia

 

Projekt ústredného kúrenia obsahuje:

 • technickú správu a energetický posudok stavby
 • výkaz materiálu
 • výkresy rozvodov ústredného kúrenia
 • schému zapojenia kúrenia a rozmiestnenia
 • dimenzie vykurovacích telies

 

Projekt zdravotechniky

Projekt zdravotechniky obsahuje:

 • technickú správu
 • výkaz materiálu
 • výkresy vnútorných rozvodov vody
 • výkresy vnútorných rozvodov kanalizácie
 • zvislé schémy

 

Projekt elektroinštalácie

Projekt elektroinštalácie obsahuje:

 • technickú správu
 • výkaz materiálu
 • schému domového rozvádzača
 • výkres rozvodu vnútornej svetelnej a zásuvkovej elektroinštalácie
 • výkres uzemnenia a bleskozvodu

 

Projekt domového plynovodu

Projekt domového plynovodu obsahuje:

 • technickú správu
 • výkaz materiálu
 • výkresy vnútorných rozvodov plynu

 

 

Potrebujete aj Vy projekt od špičkového architekta? Stačí nás kontaktovať cez formulár nižšie alebo prostredníctvom kontaktov tu.

 

Kontaktný formulár
+421 90X YYY ZZZ

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]